شرکت مجرب فلز

انبارهای شرکت CTI کانادا

عنوان پروژه: سوله انبارهای مواد شیمیایی شرکت CTI کانادا

مالکیت پروژه: شرکت CTI کانادا

وزن پروژه: 200 تن

تاریخ اجرا: 1374

اطلاعات تماس

آدرس کارخانه مجرب فلزآدرس کارخانه: باقر شهر، خیابان توریست، خیابان شهدای وطن، پلاک 35

 تلفن دفتر مرکزی تلفن دفتر مرکزی: 40442070 ، 40442060 ، 40442050      شماره فکس شرکت مجرب فلز فکس دفتر مرکزی : 89786727

تلفن کارخانهتلفن کارخانه:  55203926 ، 55203925                                   فکرس کارخانه مجرب فلز فکس کارخانه : 55217285

  ایمیل شرکت مجرب فلز ایمیل : mojarrabfelez@gmail.com