شرکت مجرب فلز

انبارهای شرکت CTI کانادا

عنوان پروژه: سوله انبارهای مواد شیمیایی شرکت CTI کانادا

مالکیت پروژه: شرکت CTI کانادا

وزن پروژه: 200 تن

تاریخ اجرا: 1374

اطلاعات تماس

 آدرس کارخانه مجرب فلزدفتر مرکزی: تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، برج زمرد 

 تلفن دفتر مرکزی 40442070 ، 40442060 ، 40442050      

 تلفن دفتر مرکزی 00989981583035    

 

آدرس کارخانه مجرب فلزکارخانه: تهران خیابان شهید رجایی، خیابان توریست، خیابان شهدای وطن

تلفن کارخانه55203926 ، 55203925                                

  ایمیل شرکت مجرب فلز ایمیل : mojarrabfelez@gmail.com

  ایمیل شرکت مجرب فلز  info@mfelez.com